Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Quanna Sklep Online

Data publikacji: 30.11.2016

Sklep internetowy QUANNA działający pod adresem https://quannashop.pl należy do Anny Begierskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą „QUANNA Anna Begierska” z siedzibą w Przeźmierowie (62-081), ul. Wiosny Ludów 68, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 7773174237.

Kontakt ze sklepem internetowym możliwy jest pod adresem siedziby wskazanym powyżej, pod adresem e-mail sklep@quanna.pl oraz pod numerem telefonu +48 503 954 595.

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1)    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,

2)    Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93),

3)    Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego),

4)    Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem http://quannashop.pl/pl/i/Regulamin/3

5)    Serwis PayU – serwis płatności internetowych obsługiwany przez spółkę PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 000 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944000 PLN, będącą dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

6)    Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://quannashop.pl ,

7)    Sprzedawca – Anna Begierska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „QUANNA Anna Begierska” z siedzibą w Przeźmierowie (62-081), ul. Wiosny Ludów 68, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującej się numerem NIP 7773174237.

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.
 3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są: 

1)      dostęp do Internetu,

2)      standardowy system operacyjny,

3)      standardowa przeglądarka internetowa,

4)      posiadanie aktywnego adresu e-mail.

 1. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 2. Umowy w Sklepie są zawierane w języku polskim.
 3. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3

Składanie zamówienia

 1. Kupujący może złożyć zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący może założyć konto w trakcie składania zamówienia.
 3. W celu złożenia zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

1)      wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”,

2)      przejść do widoku koszyka, klikając w odpowiedni symbol lub w przycisk „do kasy”,

3)      wybrać sposób dostawy zamówienia i sposób płatności za zamówienie,

4)      zaznaczyć checkbox „mam kupon rabatowy” i podać stosowny kod – tylko, jeśli Kupujący chce skorzystać z kodu rabatowego,

5)      kliknąć w przycisk „zamawiam”,

6)      zalogować się do swojego konta w Sklepie, założyć konto lub skorzystać z opcji „złóż zamówienie” – nie dotyczy Kupującego, który zalogował się do swojego konta przez rozpoczęciem składania zamówienia,

7)      podać dane służące do realizacji zamówienia – jeśli Kupujący wcześniej dodał określone dane do konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,

8)      zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować - Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,

9)      kliknąć w przycisk „podsumowanie”,

10)  zapoznać się z podsumowaniem zamówienia i kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

 1. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” zostanie przeniesiony na stronę z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem Serwisu PayU, po kliknięciu w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną Serwisu PayU celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży produktów objętych zamówieniem uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

§ 4

Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następuję sposoby dostawy zamówionych produktów:

1)      Poczta Polska, list polecony ekonomiczny – koszt 7,00 zł,

2)      Poczta Polska, list polecony priorytetowy – koszt 8,50 zł,

3)      Paczkomaty InPost – koszt 11,00 zł,

4)      Kurier DPD – koszt 16,00 zł.

 1. Kupujący może również wybrać opcję odbioru osobistego pod następującym adresem: Sklep RAPID GSM, ul. Krakowska 34, 61-893 Poznań. Odbiór osobisty jest bezpłatny.
 2. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba, że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Kupujący ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione produkty:

1)      przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2)      płatność za pośrednictwem Serwisu PayU.

§ 5

Realizacja zamówienia

 1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 3 Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego lub odbioru osobistego przez Kupującego w siedzibie Sprzedawcy. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki lub do odbioru osobistego.
 3. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 4. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
 5. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie.
 6. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do Kupującego.
 7. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez Kupującego w trakcie składania zamówienia.
 8. Czas dostawy zamówienia zależny jest od wybranego sposobu dostawy. Szczegóły związane z dostawą znajdują się na stronie http://quannashop.pl/pl/i/Czas-realizacji-i-dostawy-zamowienia/5

§ 6

Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem ftp://ftp.cluster006.ovh.net/shop/Formularz%20odst%C4%85pienia%20od%20umowy.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem
 6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§ 7

Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

1)      żądać wymiany produktu na wolny od wad,

2)      żądać usunięcia wady,

3)      złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

4)      złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

 1. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 2. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem ftp://ftp.cluster006.ovh.net/shop/Formularz%20reklamacyjny.pdf jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. Kupujący, który wykonuje uprawniania z tytułu rękojmi, może na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy produkt na adres Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
 5. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

 

 

§ 8

Program lojalnościowy

 

 1. Każdy Kupujący, która posiada konto w Sklepie, uczestniczy w programie lojalnościowym.
 2. Program lojalnościowy polega na tym, że za każdą złotówkę (1 zł brutto) wydaną w Sklepie, Kupujący otrzymuje 1 punkt, który przypisywany jest do konta Kupującego w Sklepie.
 3. Ilość zebranych punktów, Kupujący może w każdej chwili sprawdzić, logując się do swojego konta w Sklepie.
 4. Zebrane punkty Kupujący może wymienić na produkty dostępne w Sklepie, przyjmując, że 30 punktów odpowiada jednej złotówce (1 zł). Oznacza to, że jeśli Kupujący zbierze odpowiednią ilość punktów pozwalającą na pokrycie ceny produktu, może zamówić ten produkt, płacąc za niego zebranymi punktami. Kupujący nie może jednak płacić częściowo punktami, a częściowo pieniędzmi, co oznacza, że Kupujący nie może wykorzystać punktów do obniżenia kwoty do zapłaty pieniędzmi za zamówienie. 

 

§ 9

Dane osobowe i pliki cookies

Zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem http://quannashop.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1)      zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2)      zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

3)      skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest częścią zawieranej przez Sprzedawcę oraz Kupującym umowy sprzedaży.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl